ثبت مشخصات

18 دسامبر 2021

پلاک گوش

تهیه، توزیع و نصب پلاک گوش و ضبط و ثبت مشخصات دامها با همکاری مرکز اصلاح نژاد و جهاد کشاورزی توسط کارشناسان شرکت انجام می­گردد. پلاک […]
فارسی