میش آمیخته رومانف کانادایی و لری بختیاری به همراه بره هایش

فارسی