کاتالوگ

15 دسامبر 2021

کاتالوگ

تعدادی از برترین قوچهای منتخب شرکت که طی پروسه ارزیابی فنوتیپی و ژنتیکی و میزان کیفیت اسپرم انتخاب شده­ اند. تمامی قوچ های مولد شرکت دامگستر […]